Tuotannon työerät

Tuotanto Manu Onlinessa – Uutta työerää luotaessa käyttäjää pyydetään valitsemaan suunnitelluista toimintoelementit suunnittelujärjestelmästä. Kukin näistä operointielementeistä luodaan myyntitilauksella tai tuotantoprosessissa ylempänä olevan tuotteen työerän avulla. Kukin elementti perustuu valmistetun nimikkeen toimintamalliin. Näin työerät voidaan sitoa tiiviisti asiakkaan myyntitilauksiin. Jos työerän määrä on suurempi kuin kaikkien elementtien kokonaismäärä, työerän jäljellä oleva määrä jätetään jakamatta. Nimike voidaan jakaa tämän jakamattoman määrän automaattisesti milloin tahansa työerän ollessa auki.

Uutta työerää luodessaan käyttäjä voi määrittää, että koko työerä toteutetaan alihankkijalla. Käyttäjät, joiden käyttäjätunnus on yhdistetty tiettyyn alihankkijaan, voivat käyttää työerää ja suorittaa vaaditut toimenpiteet.

Kun käyttäjä on valinnut sopivat elementit ja määrittänyt määrän, hän voi pyytää työerän.

Työerä luodaan toimintamallin oletusreitillä. Käyttäjä voi nyt muokata tätä reittiä esimerkiksi tasataksesi kuormitusta eri työsolujen välillä tai vaihtaakseen osan työstä alihankkijalle.

Jos työerä on reititetty, tietojen syöttämistä voidaan hallita yksittäisissä soluissa avaamalla järjestelmä solukohtaisesti eikä työerän mukaan. Kun työeriä tarkastellaan soluittain, on myös mahdollista nähdä jonotuksen tila kussakin solussa.

Kuten kaikkien toimintojen kohdalla, viimeinen vaihe on ”Merkitse valmiiksi”. Näin varmistetaan, että kaikki tietojen syöttötoimet on suoritettu loppuun ja työerä suljetaan.

Luo useita työeriä (tuotanto Manu Onlinessa)

”Valmista varastoon työerä” on erityinen ominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi luoda useita työeriä järjestelmän laskemien suunniteltujen tarpeiden perusteella. Näin jopa monimutkaisessa ja suurten tuotantomäärien valmistuksessa on mahdollista luoda työeriä erittäin helposti.

Kaksi perussuunnittelutoimintoa perustuvat kysyntään ja vähimmäisvarastoon. Kysyntä lasketaan myyntitilausten kysynnästä ja osakokoonpanojen osalta työerien luomisesta kantatuotteille riippumatta siitä, tarvitaanko niitä myyntitilauksissa vai ei. Varaston vähimmäistaso perustuu vapaan varaston vähimmäistasoon. Järjestelmä luo uusia työeriä, vaikka tuote olisi varastossa, mutta vapaan varaston määrä on laskenut alle määritetyn vähimmäismäärän.

Mielenkiintoinen ominaisuus useiden työerien luomisessa on ominaisuus ”maksimieräkoko”. Jos tämä asetus on esimerkiksi 1, järjestelmä luo 5 erillistä työerää, jos tarvitaan 5 nimikettä. Tällä tavoin Manu Online voi asettaa tukemaan ”yhden erän kokoista” valmistusfilosofiaa.

Palvelutyöerät

Käytä tätä toimintoa luodaksesi työeriä, joissa ei ole aiemmin määriteltyä nimikkeiden rakennetta. Kun palvelutyöerä on luotu, on mahdollista valita siihen kirjattavat nimikkeet.

Huoltotyötä voidaan käyttää huolto- ja koulutusajan jne. kirjaamiseen.

Työerässä käytetyt nimikkeet voidaan laskuttaa asiakkaalta tilauksen valmistuttua. Tämä eroaa tuotantotyöeristä, joissa itse tuote laskutetaan.

Työaikojen syöttäminen (tuotanto Manu Onlinessa)

Työtunnit voidaan syöttää työerää vastaan kolmella tavalla: työerästä, solusta, jos työerä on reititetty, tai yksittäisen henkilön työtuntinäkymästä.

Jälkimmäisessä tapauksessa henkilö näkee yhdestä paikasta päivän kokonaistuntimääränsä ja voi päivittää tiedot.

Käytössä on kellojärjestelmä, johon kirjataan työntekijöiden läsnäolo työpaikalla ja työtunnit.

Työjono solussa

Solun operaattorilla on näyttö, jossa näkyvät kyseisessä solussa jonossa olevat tai aktiiviset työerät. Työtä voidaan jatkaa napsauttamalla työeriä ”Aloita”, ”Keskeytä” tai ”Lopeta”. Tietojen syöttö voidaan tehdä myös skannaamalla työmääräimenä oleva viivakoodi, jolloin näppäimistöä tai hiirtä ei tarvita paljon tapahtumia sisältävissä tehdasympäristöissä.

Kun käytetään alihankkijaa tai alihankkijaverkostoa, alihankkija voi käyttää tätä yksinkertaista näyttöä työn etenemiseen samalla tavalla kuin saman tehtaan eri solut.

Materiaalit, aika ja alihankintojen käyttö voidaan myös kirjata solussa.

Kello

Työntekijät voidaan kellottaa tehtaalle aikakellojärjestelmän avulla. Tämä soveltuu käytettäväksi kioskityyppisenä terminaalina, jossa terminaali sijaitsee esimerkiksi tehtaan portilla.

Tuotannon suunnittelija (Tuotanto Manu Onlinessa)

Tuotanto Manu Onlinessa – Tuotannon suunnittelija mahdollistaa työerien ajoittamisen uudelleen raakaleikkauskapasiteetin, työ- tai koneaikakuormituksen ja materiaalien saatavuuden mukaan. Uudelleenajoitus tehdään lataamalla nykyinen tuotantotilanne väliaikaiseen työtilaan, tekemällä tarvittavat muutokset ja päivittämällä nämä muutokset takaisin tuotantoon.

Viivakoodien käyttö tuotannossa

Viivakoodausta voidaan käyttää tuotannossa ja varastonvalvonnassa tietojen syöttämisen yksinkertaistamiseksi. Viivakoodit tulostetaan raportteihin tai tarroihin käyttämällä koodi 39 -viivakoodifonttia. Nämä luetaan tietokoneen näppäimistöön tai USB-porttiin liitetyillä viivakoodiskannereilla. Manu Onlinessa ei tarvita erityistä ohjelmistoa viivakoodauksen käyttämiseksi.

Viivakoodit voivat olla käskyjä, jotka tulostetaan joko jokaiseen työerään tai staattisesti, tai nimikkeeseen, jotka voidaan tulostaa vastaanoton yhteydessä tai staattisesti esimerkiksi hyllytarroina.

Viivakoodeja käytetään viidellä pääalueella:

 1. Työnkulku tuotannossa: työerien kulun ohjaaminen solusta toiseen käynnistys-, tauko- ja loppuunsaattamiskäskyjen avulla.
 2. Työtuntien kerääminen työeriin: yksi henkilö voi kirjata, että hän työskentelee tietyn työerän parissa; kun seuraava aloitetaan, järjestelmä kirjaa kuluneen ajan ja kirjaa kustannukset kyseiseen työerään.
 3. Materiaalin käytön kirjaaminen: skannaa nimike ja määrä, jota käytetään varastonvalvonnan ylläpitämiseen ja materiaalikustannusten kirjaamiseen työeriin.
 4. Leimaa kellokorttisi tullessasi töihin ja lähtiessäsi töistä: yhdellä koodin skannauksella henkilö voidaan kirjautua sisään tai ulos kellokorttijärjestelmään.
 5. Yleinen tietojen syöttö: esimerkiksi sarjanumeroiden kirjaaminen.Laskutus.

Laskutus-osiossa on tuki sekä myynti- että ostolaskutukselle ja maksuille.

Manu Online Enterprise Edition tukee myös mukautettua viivakoodimoduulia. Tämän moduulin avulla voimme muokata koodia, joka suoritetaan, kun tietty viivakoodi skannataan. Ota yhteyttä Manu Online -tukeen, jos olet kiinnostunut tästä ominaisuudesta.

Aikataulutus (tuotanto Manu Onlinessa)

Resurssien aikataulutus tapahtuu automaattisesti, kun myyntitilauksia, työeriä tai ostotilauksia syötetään tai muutetaan. Tuotanto -osion aikataulutus-sivulla voidaan manuaalisesti aikatauluttaa uudelleen valitut toiminnot. Sitä käytetään, kun on tarpeen muuttaa myyntitilausten prioriteettia tai päivittää aikataulutietoja epätavallisten nimiketoimintojen, kuten varastomäärien manuaalisen muuttamisen, jälkeen. Aikataulutus toimii liiketoimintayksiköittäin.

Myyntitilauksen aktivointi

Kun myyntitilaus aktivoidaan, perustoimintona on yrittää jakaa tuotemäärä kullekin riville seuraavan järjestyksen mukaisesti. Jos tuote on osittain saatavilla kussakin vaiheessa, loppuosa jatkuu. Jos tuotetta ei ole suunniteltu valmistettavaksi, sarja menee suoraan ostoon.

 1. Yritä jakaa tuote käytettävissä olevasta varastosta.
 2. Yritä kohdentaa avoimesta työerästä.
 3. Suunnittele työerä
 4. Toistetaan edellä esitetty jokaisen tuoterakenteeseen kuuluvan nimikkeen osalta, jos niitä on valmistettu.
 5. Jos kyseessä on ostonimikkeet, yritä kohdentaa nimike käytettävissä olevasta varastosta.
 6. Yritä kohdentaa saapuvasta ostotilauksesta.
 7. Suunnittele ostotilaus

Työerät

Kun työerä luodaan, se ehdottaa, että kaikki olemassa olevat suunnitellut työerät osoitetaan sille. Suunnitellut työerät luetellaan työerän luontihetkellä. Jos työerän määrä on suurempi kuin kaikki suunnitellut määrät, ylijäämä on käytettävissä tuleviin varauksiin tulevista myyntitilauksista tai ylemmän tason työeristä, jos kyseessä on osakokoonpano. Työerä voidaan kohdistaa useisiin myyntitilauksiin, mikä on tyypillistä valmista varastoon-ympäristössä.

Erityiset työerät

Jos työerä on omistettu myyntitilaukselle, sen kohdentamista ei voi muuttaa, ja sen on oltava yksilöllinen kyseiselle myyntitilaukselle.

Peräkkäiset myyntitilaukset

Jos myyntitilaus on merkitty back to back -merkinnällä, sen rivit kohdistetaan linkitetyn ostotilauksen riveille. Se jättää huomiotta varastossa olevat ja muissa tilauksissa olevat nimikkeet.

Läpikulkuajat

Aikataulutusjärjestelmä toimii takaperin myyntitilauksen luvatusta päivämäärästä. Työerissä järjestelmä ottaa huomioon viikossa asetettujen työpäivien määrän (oletusarvo 5) ja jaksojen määrän päivää kohti. (Jakson pituus määritetään yrityksen asetuksissa, yleensä 1 tunti tai 1 minuutti). Työerän läpimenoaika asetetaan nimikekortissa yksikkökohtaisena jaksojen lukumääränä, johon lisätään kiinteä määrä jaksoja.

Ostotilausten suunniteltu alkamispäivä on asetettu ostetun materiaalin nimikekorttiin päivien kuluessa. Tietenkin on mahdollista ostaa milloin tahansa, mutta tämä päivämäärä on asetettu tyypilliseksi enimmäistoimitusajaksi.

Aikataulutusikkuna

Järjestelmässä on parametreja, jotka kertovat, onko uusi ostotilaus tai työerä tehtävä, vaikka olemassa oleva tilaus olisi käytettävissä, mutta käytettävissä oleva tilaus on tulossa liian myöhään. Nämä päivämääräikkunat asetetaan aikataulutuksen ohjauspaneelissa.

Uudelleenajoituksen yöjuoksu (Tuotanto Manu Onlinessa)

Joka ilta suoritetaan uudelleenajo, joka voi muuttaa jakoja.

Yöajon tarkoituksena on:

 1. Ota huomioon kaikki päivän aikana tehdyt manuaaliset varastokorjaukset.
 2. Mahdollistaa manuaalisesti tehtyjen ”ristiin menneiden” määrärahojen korjaamisen. On esimerkiksi mahdollista lähettää asiakkaalle A varattu tuote asiakkaalle B. Järjestelmä varoittaa tästä, mutta ei estä sitä. Yöajo nollaa jaot oikein tämän tapahtuman jälkeen.
 3. Materiaalien aikataulujen muuttaminen toimituspäivien mukaisesti

Viimeisen nimikkeen osalta järjestelmä on suunniteltu siten, että ostetut materiaalit jaetaan uudelleen toimituspäivien mukaan. Tämän logiikka on seuraava:

 1. Suunnitellut työerät: Yöajo jakaa materiaalin suunnitelluille työerille käyttäen tilauksena myyntitilauksen lupauspäivää. Myyntitilaus, jolla on varhaisin lupauspäivä, saa materiaalin ensin. Suunnitellut työerät saavat materiaalin aina avoimien työerien jälkeen, vaikka suunnitellun työerän lupauspäivä on ennen avoimen työerän suunniteltua alkamispäivää.
 2. Avoimet työerät: Yöajo jakaa materiaalin avoimiin työeriin käyttäen työerä päivämääriä tilauksena. Materiaalin saa ensimmäisenä se työerä, jonka suunniteltu aloituspäivä on aikaisintaan. Materiaalin jakamista avoimiin työeriin voidaan hallita myös työerää prioriteettien perusteella. Työerän prioriteetti voi olla 1-100. Korkein prioriteetti on 100. Työerä, jolla on korkein prioriteetti, saa materiaalin ensin. Jos prioriteetti on alle 10, työerä saa materiaalin myös suunniteltujen työerien jälkeen. Jos työerillä on sama prioriteetti, materiaalit jaetaan työerän päivämäärien perusteella.

Ota yhteyttä tuotantohaasteistasi jo tänään osoitteessa Manu.fi.

Ota yhteyttä

Kuinka voimme auttaa sinua?

Työskentelemme Xeron kanssa.